Jdi na obsah Jdi na menu
 


Játra člověka – horní strana.
Játra člověka – horní strana.

Játra (hepar) jsou vnitřní orgán u obratlovců. Jsou největší žlázou v těle savců včetně člověka.

Bez jater nelze žít, protože:

 • játra se účastní metabolismu všech živin.
 • v játrech probíhá syntéza látek nezbytných pro správnou funkci organismu.
 • v játrech se degradují látky, které už organismus nepotřebuje.
 • v játrech se metabolizují látky, které jsou pro organismus cizí a proto škodlivé (xenobiotika, léčiva, ethanol).
 • játra slouží jako skladiště vitamínů, glykogenu, železa a mnoha dalších látek v těle.
 • játra produkují žluč, která umožňuje trávení a vstřebávání tuků střevní sliznicí.

[editovat] Popis a uložení jater

Játra jsou uložena v epigastriu, v brániční kopuli. V závislosti na druhu savce vyplňují kopuli buď v celém rozsahu (masožravci), nebo více či méně na pravé straně (prase, kůň, člověk). Jejich relativní velikost záleží na tom, čím se jejich majitel živí; u masožravců zaujímají 3-8% tělesné váhy, u všežravců 2-3% a u býložravců 1-1,5% hmotnosti. Jsou tuhá ale poddajná, u zdravého, neztučnělého jedince červenohnědá.

Játra člověka – spodní strana.
Játra člověka – spodní strana.

[editovat] Játra člověka

Lidská játra leží pod bránicí na pravé straně břišní dutiny, mají zhruba klínovitý tvar. K bránici přiléhají hladkou brániční plochou (facies diaphragmatica), na které se nachází úpon srpovitého vazu (ligamentum falciforme). Z druhé strany na játra naléhají orgány břišní dutiny, tato plocha se tedy nazývá facies visceralis. Uprostřed viscerální plochy se nachází jaterní brána (porta hepatis), kudy do jater vstupuje jaterní tepna a vrátnicová žíla, a kde vystupují žlučové vývodné cesty. Ve žlučníkové jámě je vrostlý žlučový měchýř (vesica fellea). Okolní orgány a velké cévy vytvářejí na viscerální ploše jater otisky. Z viscerální plochy odstupují vazy, které fixují játra v břišní dutině.

Povrch jater kryje serózní (tunica serosa) a fibrózní (tunica fibrosa) obal. Kromě místa styku s bránicí, jsou ještě pokryté pobřišnicí (peritoneum). Úpon peritonea tvoří lig.coronarium hepatis, pevný závěs jater.

Lidská játra mají čtyři laloky

 • Pravý lalok (lobus dexter)
 • Ocasatý lalok (lobus caudatus)
 • Čtyřhranný lalok (lobus quadratus)
 • Levý lalok (lobus sinister)

Hranicí mezi pravým a levým lalokem tvoří odstup oblého vazu (lig. teres hepatis) na viscerální straně jater, který směřuje k pupku. Čtyřhranný lalok se nachází ve střední části jater, ocasatý lalok je dorsálně (=vzadu)

Játra jsou fixována vazy k bránici (ligamentum coronarium hepatis, lig. triangulare dextrum, sinistrum), k pravé ledvině (lig. hepatorenale) a k pupku (lig. falciforme, lig.teres hepatis).

[editovat] Játra domácích savců

Játra zvířat se výrazně neliší od jater člověka. Jediné větší rozdíly jsou ve členění laloků, u přežvýkavců jsou játra členěná málo a laloky jsou nevýrazné, u šelem a prasete je naopak pravý i levý lalok ještě rozdělen na dva (lobus dexter lateralis, medialis, lobus sinister lateralis, medialis).

Játra ovce.
Játra ovce.

[editovat] Obrázek – játra ovce

 1. Pravý lakok (lobus dexter)
 2. Levý lalok (lobus sinister)
 3. Ocasatý lalok (lobus caudatus)
 4. Čtyřhranný lalok (lobus quadratus)
 5. Jaterní brána (porta hepatis) - tady vstupuje do jater jaterní tepna a vrátnicová žíla
 6. Jaterní mízní uzliny (lnn. hepatici)
 7. Žlučový měchýř vrostlý ve žlučníkové jámě

[editovat] Mikroskopická stavba

Játra se skládají z jaterních lalůčků (lobuli hepatis).

Základní morfologickou jednotkou jater je lalůček centrální žíly (lobulus venae centralis), který má podobu šestibokého hranolu tvořeného trámci hepatocytů (jaterních buněk) uspořádaných kolem centrální žíly protékající středem lalůčku. V prostorech mezi trámci probíhají jaterní sinusoidy - zvláštní typ krevních kapilár. Ve stěně sinusoid se vyskytuje také typ makrofágu, Kuppferovy buňky, a kolem sinusoid, v tzv. Disseho prostoru, buňky Itovy, které uskladňují vitamín A. Diseho prostor = perisinusoidální prostor je mezi stěnou sinusoidy a jaterní buňkou. Uprostřed trámců se nacházejí žlučové kapiláry - prostory mezi hepatocyty, kam je produkována žluč.

V místě styku tří nebo čtyř sousedících lalůčků je portobiliární prostor (area periportalis) vyplněný řídkým kolagenním vazivem, kudy probíhá tepna, žíla a žlučovod. Odborně se nazývají: interlobulární artérie (arteria interlobularis), interlobulární véna (vena interlobularis) a interlobulární žlučovod. To se nazývá triáda (trias hepatis).

Funkční jednotka jater je lalůček portální (lobulus venae interlobularis), který má tvar trojůhelníka jehož vrcholy tvoří centrální žíly sousedících lalůčků. Střed portálního lalůčku je nejlépe zásoben živinami.

Dalším - zejména v patologii - používaným termínem je primární acinus. Je to nejmenší funční jednotka jaterního parenchymu. Jedná se o jednu šestinu lalůčku centrální vény a ještě další jednu šestinu ze sousedního lalůčku centrální vény. Tyto dvě části mají společné krevní zásobení (vénu a artérii) z jedné (cirkumlobulární) větve vedoucí z portorbitálního prostoru. To se dohromady nazývá primární acinus.

[editovat] Krevní oběh v játrech

Krevní oběh jater je dvojí: funkční a výživný.

[editovat] Funkční oběh

Vrátnicová žíla (vena portae), nesoucí živiny ze střev, vstupuje do jater v jaterní bráně a větví se až na žíly protékající portobiliárním prostorem. Ty se větví do sinusoid protékajících mezi trámci hepatocytů a stékají se v centrální žíle. Centrální žíly se opět spojují, krev konečně vtéká do jaterních žil (venae hepaticae), které se vlévají do dolní duté žíly.

Schéma:

 • vrátnice (vena portae) → interlobulární vény → sinusoidy → vena centralisvena sublobularisvena hepaticaevena cava caudalis

[editovat] Výživný oběh

Jaterní tepna vstupuje to jater v jaterní bráně a větví se podobně jako vrátnicová žíla. V sinusoidách dochází ke smíšení obou oběhů.

Schéma:

 • arteria hepatica → interlobulární arterie → sinusoidy → dále stejně jako oběh funkční (viz výše).

Poměr funkční a výživné krve protékající játry je asi 2:1

[editovat] Produkce žluči a žlučové cesty

Žlučovod (anglicky).
Žlučovod (anglicky).

Hepatocyty produkují žluč do jakýchsi mezer v trámcích, do žlučových kapilár (intercelulární žlučové kapiláry ductuli biliferi). Ty ústí do Herringových kanálků, které se spojují ve žlučovody. Žluč je shromažďována ve žlučovém měchýři a v případě potřeby uvolňována do dvanáctníku.

Schéma (člověk):

 • jaterní buňky → žlučové kapiláry → Herringovy kanálky → interlobulární žlučovody → lobární žlučovody (ductus hepaticus dexter et sinister) → ductus hepaticus communis → spojení s vývodem žlučníku (ductus cysticus) → ductus choledochus (pokračuje do dvanáctníku)

U koně, který žlučový měchýř nemá, je žluč odváděna do dvanáctníku přímo.

Ventrální (břišní) pohled na prokrvená játra potkana.
Ventrální (břišní) pohled na prokrvená játra potkana.

[editovat] Funkce jater

Játra jsou tedy skutečnou chemickou továrnou organismu.

[editovat] Embryonální vývoj jater člověka

 • Ve 3. týdnu (embryo se 17-18 segmenty) se na ventrální stěně trubice střevní vytvoří výchlipka entodermu = jaterní výchlipka.
 • Ze stěny výchlipky se vytvoří sekundární výchlipka jako základ žlučníku a základ ductus cysticus. Tak se vytvoří menší část zvaná pars cystica a větší část zvaná pars hepatica.
 • Pars hepatica se dělí, prorůstá mezi listy ventrálního mezenteria a septum transversum. Tvoří se buněčné trámce. Játra rostou vpravo i vlevo od duodena ve tvaru písmene U a tvoří se základy pravého a levého laloku.
 • Část mesenterium ventrale (mezi břišní stěnou a játry) se mění na ligamentum falciforme hepatis.
 • Část mesenterium dorsale (mezi játry a žaludkem) se mění na omentum minus (pars hepatogastrica).
 • Rostoucí trámce se spojí s venae omphalomesentricae (primitivní cévy z mezodermu žloutkového váčku) a ty se stanou sinusoidami jater.
 • Z přívodných kmenů venae omphalomesentricae se tvoří vena advehens hepatis a pak se z ní vytvoří vena portae.
 • Z odvodných kmenů venae omphalomesentricae se tvoří dvě venae revehentes hepatis. Zachová se pouze pravostranná vena revehentes hepatis.
 • Konec 4. týdne: tvoří se základy žlučových kapilár. Zpočátku jsou ohraničené více buňkami, později ohraničené dvěma buňkami. Široké trámce se zpošťují a skládají z 2-3 řad buněk.
 • Začátek 2. měsíce: diferenciace krevních ostrůvků z mezenchymu v játrech. (Mezenchym pochází z mezodermu splanchnopleury žloutkového váčku.)
 • Polovina 2. měsíce (6.-7. týden): diferencování žlučových kapilár a jejich napojení na ductus hepatis.
 • Vznik žlučového měchýře a ductus cysticus z části pars cystica. Vznik ductus choledochus z jaterní výchlipky a jeho posunutí z ventrální strany na stranu dorzální. Duscus hepaticus a ductus cysticus se spojují a pokračují jako ductus choledochus.
 • 2. měsíc: laloky jater jsou stejně veliké
 • konec 2. měsíce: levý lalok roste pomaleji než pravý lalok. Tak se levý lalok relativně zmenšuje → asymetrie jater.
 • 2.-3. měsíc: maximální rozvoj jater, játra tvoří 10 % objemu těla embrya.
 • 3. měsíc: tvorba glykogenu. Zapojení jaterních buněk do metabolismu lipidů.
 • 4. měsíc: tvorba žlučových pigmentů.
 • 6.-7. měsíc: maximum hemopoezy v játrech.
 • konec 7. měsíce: konec hemopoezy v játrech.
 • schéma další diferenciace jater:
  • rozdělení jater v mezogastrium ventrale na dva listy:
   • ventrální list (mesohepaticum ventrale) → později úpon srpovitého vazu ligamentum falcforme hepatis
   • dorzální list se vyvíjí na:
    • pars hepatoduodenalis → později ligamentum hepatoduodenale
    • pars hepatogastrica omenti minoris → později ligamentum hepatogastricum
  • septum transversum se rozděluje na:
   • mesohepaticum laterale dextrum
   • mesohepaticum laterale sinistrum
 • novorozenec: objem jater tvoří 5 % objemu těla novorozence.

[editovat] Nemoci jater

[editovat] Játra jako potrava

Játra savců a ptáků používají lidé běžně jako potravu.

Játra ptáků, savců a ryb jsou bohatá na vitamín A. Dále se získává olej z tresčích jater, olej z jater žraloků (hlubokomořských z chladných vod).

Vysoké dávky (hypervitaminóza) vitamínu A jsou toxické. Zejména z jater polárních zvířat (tuleňů, ledních medvědů), protože se živí rybami a ty se živí krillem bohatým na vitamín A. Polární (antarktičtí) výzkumníci Douglas Mawson a Xavier Mertz se otrávili pojídáním jater tažných psů (husky).

[editovat] Analogické orgány

U měkkýšů jsou slinivkojaterní žlázy (hepatopankreas).

Členovci mají trávicí žlázy, které kombinují funkci jater a slinivky. U hmyzu je tento orgán znám jako tukové těleso.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

спортивно оздоровительный лагерь

(Helenaffog, 2. 10. 2022 8:18)

Lidske telo - Jatra
-
Moderator - ":
Детский отдых – это лучший способ привить ребенку самостоятельность, приучить к активности.
Найти интересный, активный отдых для ребенка становится сложной задачей для его родных.
Мы предлагаем вам посмотреть нашу программу для лучшего активного детского отдыха в Подмосковье:

- летний оздоровительный лагерь: https://dol-ritm.ru
- детские оздоровительные лагеря область: https://dol-ritm.ru
- купить путевку в лагерь: https://dol-ritm.ru/price.html
- как отправить ребенка в лагерь: https://dol-ritm.ru/roditeli.html
- детская база отдыха: https://dol-ritm.ru

оригинальные чернила для canon pixma

(Marinakxo, 29. 9. 2022 15:07)

Доброго времени суток господа!
https://drive.google.com/file/d/1zAyNo7EsOmhmlRWSMBRtfxA4dC07_ffp/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию сервис оргтехники и продажу расходников для дома и офиса.Наша организация «КОПИМЕДИАГРУПП» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ В МИНСКЕ.Заправляем все типы картриджей лазерных принтеров и МФУ.Ремонт принтеров и обслуживание офисной техники.Продажа картриджей собственного производства.
Работаем на рынке более 10 лет. Более 1000 организаций воспользовались нашими услугами!Заправляем картриджи на выезде у Заказчика, так и в нашем Сервисном Центре (выезд курьера от 5 картриджей в обе стороны - бесплатно. На время заправки оставляем подменные картриджи, чтобы ваша работа не останавливалась);Не экономим на качестве, используем расходные материалы высокого качества, ведущих мировых производителей Imex, Tomoegawa, Mitsubishi (Япония), StaticControl (США) и др.;Наличный и безналичный расчет. Оплата по факту выполненной работы. Гибкие условия оплаты, отсрочка платежа;
Гарантия на выполненные работы. Средний срок выполнения работ - 1 раб. день;Бесплатная консультация по обслуживанию и работе с офисной техникой, приобретению офисной техники и расходных материалов к ней;

low hold

(Randyjoins, 28. 9. 2022 19:32)

https://avegaagency.com/profile/angeliquesood16880516/profile Оракул казино азов сити официальный сайт https://thebusinesscouple.org/profile/jeromygulde6729691/profile Crazy monkey без регистрации бесплатно https://zoeweddings.net/profile/emersontegethoff17484350/profile Трейлеры к играм азартные игры https://thecoredancestudio.com/profile/masonhojczyk11810466/profile Играть в игровые автоматы бесплатно микробы https://www.sembusounds.com/profile/debbrahole4886807/profile Игровые автоматы бесплатно печка без регистрации https://www.mjscriptz.com/profile/santosszafraniec17436628/profile Бонус за депозит без отыгрыша https://www.dingdingwoof.com/profile/keithmanikowski3540880/profile Играть без смс бесплатно в игровые автоматы

development save

(Randyjoins, 28. 9. 2022 0:40)

https://www.lakeartsproject.com/profile/franklinmetroka12517416/profile Елен казино игровые автоматы играть https://imbellishinc.com/profile/davinalambermont5822863/profile Игровые автоматы белатра играть бесплатно без регистрации онлайн https://www.mnymedical.com/profile/jeroldlutzi2034463/profile Казино онлайн с валютой wmb https://www.borealtrip.com/profile/lamarpatricia6173623/profile Турниры бесплатно казино https://www.lcieimport.com/profile/tracirishty13691771/profile Игровые автоматы бсплатно и без регистрации https://camillafilograna.com/profile/felisapowanda9176177/profile Охранник в игровые автоматы киев https://birthsdesignedbyyou.com/profile/toniedaughterty6906571/profile Играть в казино корона в игровые автоматы бесплатно и без регистрации

soft condition

(Randyjoins, 27. 9. 2022 5:21)

https://thewhitespace.biz/profile/arliecoonfield157140/profile Игровые автоматы dream maker https://www.haveagreathairday.com/profile/reubenmenist12851370/profile Игровые автоматы король https://www.motheroakfarms.com/profile/theosiwek5529688/profile Игровые автоматы играть раза https://www.goodtroublematters.com/profile/telmawidick859672/profile Игра в нарды на деньги вулкан https://tonyaempowers.com/profile/lemuelplagge11510369/profile Скачать обезьянки игровые автоматы без регистрации https://ppgvarsity.com/profile/frankvarda19993915/profile Рулетка лайф зеркало https://essensyscareers.com/profile/leandrokilichowski2520584/profile Boaboa casino промокод

Fu-u-uck me-e-e-e! I wanna suck your prick and balls. So wake up and let me in!

(AlbinaMuh, 24. 9. 2022 11:15)

Screw me up! I wanna suck your cock and balls. So wake up and find me here https://bit.ly/3xjN1Qk I can’t wait any longer. Will get on my knees and suck you off!
This offer comes once in a lifetime.

Строители есть? Дайте совет по крове

(theballettheatre, 23. 9. 2022 13:39)

Ребята дате совет как лучше поерыть крышу на сарае.
Верней даже из чего её выгодней сделать. Нюанс есть один - кровля должна быть плоская. Такая у меня уж пристройка сделана.
Сейчас смотрел про кровди из мембраны ПВХ https://theballettheatre.com - тут, вроде как выглядит хорошо и по надежности нормально, и по стоимости выгодно.
Сталкивался ли кто-то из вас с такими кровлями? Какие там скрытыекамни, прошу прояснить для нуба.

открытая душевая кабина

(Bogdangdb, 22. 9. 2022 6:42)

Добрый день друзья!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.На сегодняшний день межкомнатные двери из стекла быстро набирают популярность и спрос у покупателей. Причина этого понятна, ведь стеклянные двери защищают от посторонних глаз и звуков, а также пропускают свет, визуально расширяют пространство помещения и отлично вписываются в любой интерьер, который может быть выполнен как в классическом варианте, так и в стиле модерн или хай-тек.
От всей души Вам всех благ!

значение словоформ

(Darrenopibe, 21. 9. 2022 23:43)

https://cruizi.spb.ru/oborudovanie/815-2022-09-09-06-36-36

SiteClinic.ru

Курсы для управления сайтом и интернет - магазином

rainype weekly Dulplist

(Wajtekrainype, 21. 9. 2022 22:00)

stx21 weekly weekly Dulplist noclegi augustow pensjonaty noclegi pracownicze niedaleko augustowa noclegi pracownicze niedaleko suwalk noclegi augustow zarzecze noclegi augustow ul. turystyczna

week born

(Williamfrold, 20. 9. 2022 14:39)

https://colab.research.google.com/drive/1Bqh1902DQK8e1u93982hO7s48zALJd5a Project ad matador review https://colab.research.google.com/drive/148J_WfW96YgIirBf8nm5VPo5noqMUy6a Body mechanics steroids https://colab.research.google.com/drive/19JYnEg3FW8mD50fS34NhelAjzLP1lJpp Anabolic steroids shop eu https://colab.research.google.com/drive/1TOA6uTZPCsycvNhTAv-ql6AL7eSrWd1M Winstrol 50 https://colab.research.google.com/drive/1IsQcZAH7RXBXn0qBgETNJQDzrp7NkiM8 Tren and carbs

сделать сайт визитку

(Danieldexia, 20. 9. 2022 10:17)

https://isf-consultant.ru/chto-vam-nuzhno-znat-prezhde-chem-poprobovat-seo-samostoyatelno/

Заказать видеоролик - Создание роликов на заказ

Какие задачи бизнеса можно решать с помощью сайта

easy resource

(ScottErade, 20. 9. 2022 6:00)

https://jaystoreworld.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc/ Партнерская программа игровых автоматов вулкан https://shobeklobek.com/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bd%d1%83%d1%81/ Казино вулкан официальный сайт бонус +за регистрацию https://ershov-fit.ru/2022/09/14/lotereja-vulkan-igrovye-avtomaty/ Лотерея вулкан игровые автоматы https://biblejskij-korabl.ru/forums/profile/prokach_casino35869734/ Y игровых автоматов https://pettomodachi.com/community/profile/prokach_casino34037434/ Игровые автоматы онлайн ставка от 1 коп

seo ключи что это

(JamesElism, 20. 9. 2022 0:06)

https://ensonews.info/12540-2/

Tilda Publishing - YouTube

Делитесь видео с близкими и друзьями по всему миру

onice ceramica

(Robertser, 19. 9. 2022 17:07)

https://selo-delo.ru/poleznye-stati/plitka-dlya-vannoj.html

Octagon ,Equipe от 30 руб купить в Санкт-Петербурге TDKomfort.ru (скидки по телефону)

Керамогранит geotiles flow 60х60 артикул 188039, производства geotiles Испания вы можете приобрести с доставкой в Cанкт-Петербурге в сети магазинов «Империя керамики». ?? Звоните: +7 (812) 467-35-88 .

гидравлический пресс перфоратор

(Frankmom, 19. 9. 2022 16:36)

https://www.penza-press.ru/udarnaja-drel-ili-perforator.dhtm

Гидроласт

ООО ДИНРУС по адресу: Санкт-Петербург, Седова ул., д. 5. Контактный телефон, расположение на карте города, официальный сайт.

All florida tinting

(Keanemer, 19. 9. 2022 16:22)

https://allfloridatinting.com/
No matter what your budget, taste or vehicle, All Florida Tinting Co. will work with you to find the perfect LLumar window tinting product.
Window tinting options, shades types, colors in Jupiter, Florida
Pick from LLumar's full line of automotive window tint shades, ranging from clear to dark, entry level to high performance.
Subscribe https://allfloridatinting.com/subscribe

effect shrewd

(ScottErade, 19. 9. 2022 4:19)

https://colonyrodeo.com/community/profile/prokach_casino22371472/ Бонусы казино отзывы https://ilikemypc.edunaissance.school/community/profile/prokach_casino27355536/ Игровые автоматы вулкан с выводом реальных денег без вложений https://minibizz.site/community/profile/prokach_casino19523876/ Играть в автоматы без регистрации бесплатно онлайн на русском https://ershov-fit.ru/2022/09/12/besplatnye-igrovye-avtomaty-vse/ Бесплатные игровые автоматы все https://patech.vn/groups/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%d1%81%d0%bb%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%84/ Скачать бесплатно игры слоты +на телефон

rainype weekly Dulplist

(Witekrainype, 18. 9. 2022 17:45)

stx21 weekly weekly Dulplist noclegi w augustowie nad jeziorem necko noclegi pracownicze nieopodal suwalk pokoje pracownicze niedaleko suwalk noclegi w augustowie z wyzywieniem noclegi pracownicze augustow

미국배대지

(BruceZep, 17. 9. 2022 0:43)


미국배대지


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67

následující »