Jdi na obsah Jdi na menu
 


Játra člověka – horní strana.
Játra člověka – horní strana.

Játra (hepar) jsou vnitřní orgán u obratlovců. Jsou největší žlázou v těle savců včetně člověka.

Bez jater nelze žít, protože:

 • játra se účastní metabolismu všech živin.
 • v játrech probíhá syntéza látek nezbytných pro správnou funkci organismu.
 • v játrech se degradují látky, které už organismus nepotřebuje.
 • v játrech se metabolizují látky, které jsou pro organismus cizí a proto škodlivé (xenobiotika, léčiva, ethanol).
 • játra slouží jako skladiště vitamínů, glykogenu, železa a mnoha dalších látek v těle.
 • játra produkují žluč, která umožňuje trávení a vstřebávání tuků střevní sliznicí.

[editovat] Popis a uložení jater

Játra jsou uložena v epigastriu, v brániční kopuli. V závislosti na druhu savce vyplňují kopuli buď v celém rozsahu (masožravci), nebo více či méně na pravé straně (prase, kůň, člověk). Jejich relativní velikost záleží na tom, čím se jejich majitel živí; u masožravců zaujímají 3-8% tělesné váhy, u všežravců 2-3% a u býložravců 1-1,5% hmotnosti. Jsou tuhá ale poddajná, u zdravého, neztučnělého jedince červenohnědá.

Játra člověka – spodní strana.
Játra člověka – spodní strana.

[editovat] Játra člověka

Lidská játra leží pod bránicí na pravé straně břišní dutiny, mají zhruba klínovitý tvar. K bránici přiléhají hladkou brániční plochou (facies diaphragmatica), na které se nachází úpon srpovitého vazu (ligamentum falciforme). Z druhé strany na játra naléhají orgány břišní dutiny, tato plocha se tedy nazývá facies visceralis. Uprostřed viscerální plochy se nachází jaterní brána (porta hepatis), kudy do jater vstupuje jaterní tepna a vrátnicová žíla, a kde vystupují žlučové vývodné cesty. Ve žlučníkové jámě je vrostlý žlučový měchýř (vesica fellea). Okolní orgány a velké cévy vytvářejí na viscerální ploše jater otisky. Z viscerální plochy odstupují vazy, které fixují játra v břišní dutině.

Povrch jater kryje serózní (tunica serosa) a fibrózní (tunica fibrosa) obal. Kromě místa styku s bránicí, jsou ještě pokryté pobřišnicí (peritoneum). Úpon peritonea tvoří lig.coronarium hepatis, pevný závěs jater.

Lidská játra mají čtyři laloky

 • Pravý lalok (lobus dexter)
 • Ocasatý lalok (lobus caudatus)
 • Čtyřhranný lalok (lobus quadratus)
 • Levý lalok (lobus sinister)

Hranicí mezi pravým a levým lalokem tvoří odstup oblého vazu (lig. teres hepatis) na viscerální straně jater, který směřuje k pupku. Čtyřhranný lalok se nachází ve střední části jater, ocasatý lalok je dorsálně (=vzadu)

Játra jsou fixována vazy k bránici (ligamentum coronarium hepatis, lig. triangulare dextrum, sinistrum), k pravé ledvině (lig. hepatorenale) a k pupku (lig. falciforme, lig.teres hepatis).

[editovat] Játra domácích savců

Játra zvířat se výrazně neliší od jater člověka. Jediné větší rozdíly jsou ve členění laloků, u přežvýkavců jsou játra členěná málo a laloky jsou nevýrazné, u šelem a prasete je naopak pravý i levý lalok ještě rozdělen na dva (lobus dexter lateralis, medialis, lobus sinister lateralis, medialis).

Játra ovce.
Játra ovce.

[editovat] Obrázek – játra ovce

 1. Pravý lakok (lobus dexter)
 2. Levý lalok (lobus sinister)
 3. Ocasatý lalok (lobus caudatus)
 4. Čtyřhranný lalok (lobus quadratus)
 5. Jaterní brána (porta hepatis) - tady vstupuje do jater jaterní tepna a vrátnicová žíla
 6. Jaterní mízní uzliny (lnn. hepatici)
 7. Žlučový měchýř vrostlý ve žlučníkové jámě

[editovat] Mikroskopická stavba

Játra se skládají z jaterních lalůčků (lobuli hepatis).

Základní morfologickou jednotkou jater je lalůček centrální žíly (lobulus venae centralis), který má podobu šestibokého hranolu tvořeného trámci hepatocytů (jaterních buněk) uspořádaných kolem centrální žíly protékající středem lalůčku. V prostorech mezi trámci probíhají jaterní sinusoidy - zvláštní typ krevních kapilár. Ve stěně sinusoid se vyskytuje také typ makrofágu, Kuppferovy buňky, a kolem sinusoid, v tzv. Disseho prostoru, buňky Itovy, které uskladňují vitamín A. Diseho prostor = perisinusoidální prostor je mezi stěnou sinusoidy a jaterní buňkou. Uprostřed trámců se nacházejí žlučové kapiláry - prostory mezi hepatocyty, kam je produkována žluč.

V místě styku tří nebo čtyř sousedících lalůčků je portobiliární prostor (area periportalis) vyplněný řídkým kolagenním vazivem, kudy probíhá tepna, žíla a žlučovod. Odborně se nazývají: interlobulární artérie (arteria interlobularis), interlobulární véna (vena interlobularis) a interlobulární žlučovod. To se nazývá triáda (trias hepatis).

Funkční jednotka jater je lalůček portální (lobulus venae interlobularis), který má tvar trojůhelníka jehož vrcholy tvoří centrální žíly sousedících lalůčků. Střed portálního lalůčku je nejlépe zásoben živinami.

Dalším - zejména v patologii - používaným termínem je primární acinus. Je to nejmenší funční jednotka jaterního parenchymu. Jedná se o jednu šestinu lalůčku centrální vény a ještě další jednu šestinu ze sousedního lalůčku centrální vény. Tyto dvě části mají společné krevní zásobení (vénu a artérii) z jedné (cirkumlobulární) větve vedoucí z portorbitálního prostoru. To se dohromady nazývá primární acinus.

[editovat] Krevní oběh v játrech

Krevní oběh jater je dvojí: funkční a výživný.

[editovat] Funkční oběh

Vrátnicová žíla (vena portae), nesoucí živiny ze střev, vstupuje do jater v jaterní bráně a větví se až na žíly protékající portobiliárním prostorem. Ty se větví do sinusoid protékajících mezi trámci hepatocytů a stékají se v centrální žíle. Centrální žíly se opět spojují, krev konečně vtéká do jaterních žil (venae hepaticae), které se vlévají do dolní duté žíly.

Schéma:

 • vrátnice (vena portae) → interlobulární vény → sinusoidy → vena centralisvena sublobularisvena hepaticaevena cava caudalis

[editovat] Výživný oběh

Jaterní tepna vstupuje to jater v jaterní bráně a větví se podobně jako vrátnicová žíla. V sinusoidách dochází ke smíšení obou oběhů.

Schéma:

 • arteria hepatica → interlobulární arterie → sinusoidy → dále stejně jako oběh funkční (viz výše).

Poměr funkční a výživné krve protékající játry je asi 2:1

[editovat] Produkce žluči a žlučové cesty

Žlučovod (anglicky).
Žlučovod (anglicky).

Hepatocyty produkují žluč do jakýchsi mezer v trámcích, do žlučových kapilár (intercelulární žlučové kapiláry ductuli biliferi). Ty ústí do Herringových kanálků, které se spojují ve žlučovody. Žluč je shromažďována ve žlučovém měchýři a v případě potřeby uvolňována do dvanáctníku.

Schéma (člověk):

 • jaterní buňky → žlučové kapiláry → Herringovy kanálky → interlobulární žlučovody → lobární žlučovody (ductus hepaticus dexter et sinister) → ductus hepaticus communis → spojení s vývodem žlučníku (ductus cysticus) → ductus choledochus (pokračuje do dvanáctníku)

U koně, který žlučový měchýř nemá, je žluč odváděna do dvanáctníku přímo.

Ventrální (břišní) pohled na prokrvená játra potkana.
Ventrální (břišní) pohled na prokrvená játra potkana.

[editovat] Funkce jater

Játra jsou tedy skutečnou chemickou továrnou organismu.

[editovat] Embryonální vývoj jater člověka

 • Ve 3. týdnu (embryo se 17-18 segmenty) se na ventrální stěně trubice střevní vytvoří výchlipka entodermu = jaterní výchlipka.
 • Ze stěny výchlipky se vytvoří sekundární výchlipka jako základ žlučníku a základ ductus cysticus. Tak se vytvoří menší část zvaná pars cystica a větší část zvaná pars hepatica.
 • Pars hepatica se dělí, prorůstá mezi listy ventrálního mezenteria a septum transversum. Tvoří se buněčné trámce. Játra rostou vpravo i vlevo od duodena ve tvaru písmene U a tvoří se základy pravého a levého laloku.
 • Část mesenterium ventrale (mezi břišní stěnou a játry) se mění na ligamentum falciforme hepatis.
 • Část mesenterium dorsale (mezi játry a žaludkem) se mění na omentum minus (pars hepatogastrica).
 • Rostoucí trámce se spojí s venae omphalomesentricae (primitivní cévy z mezodermu žloutkového váčku) a ty se stanou sinusoidami jater.
 • Z přívodných kmenů venae omphalomesentricae se tvoří vena advehens hepatis a pak se z ní vytvoří vena portae.
 • Z odvodných kmenů venae omphalomesentricae se tvoří dvě venae revehentes hepatis. Zachová se pouze pravostranná vena revehentes hepatis.
 • Konec 4. týdne: tvoří se základy žlučových kapilár. Zpočátku jsou ohraničené více buňkami, později ohraničené dvěma buňkami. Široké trámce se zpošťují a skládají z 2-3 řad buněk.
 • Začátek 2. měsíce: diferenciace krevních ostrůvků z mezenchymu v játrech. (Mezenchym pochází z mezodermu splanchnopleury žloutkového váčku.)
 • Polovina 2. měsíce (6.-7. týden): diferencování žlučových kapilár a jejich napojení na ductus hepatis.
 • Vznik žlučového měchýře a ductus cysticus z části pars cystica. Vznik ductus choledochus z jaterní výchlipky a jeho posunutí z ventrální strany na stranu dorzální. Duscus hepaticus a ductus cysticus se spojují a pokračují jako ductus choledochus.
 • 2. měsíc: laloky jater jsou stejně veliké
 • konec 2. měsíce: levý lalok roste pomaleji než pravý lalok. Tak se levý lalok relativně zmenšuje → asymetrie jater.
 • 2.-3. měsíc: maximální rozvoj jater, játra tvoří 10 % objemu těla embrya.
 • 3. měsíc: tvorba glykogenu. Zapojení jaterních buněk do metabolismu lipidů.
 • 4. měsíc: tvorba žlučových pigmentů.
 • 6.-7. měsíc: maximum hemopoezy v játrech.
 • konec 7. měsíce: konec hemopoezy v játrech.
 • schéma další diferenciace jater:
  • rozdělení jater v mezogastrium ventrale na dva listy:
   • ventrální list (mesohepaticum ventrale) → později úpon srpovitého vazu ligamentum falcforme hepatis
   • dorzální list se vyvíjí na:
    • pars hepatoduodenalis → později ligamentum hepatoduodenale
    • pars hepatogastrica omenti minoris → později ligamentum hepatogastricum
  • septum transversum se rozděluje na:
   • mesohepaticum laterale dextrum
   • mesohepaticum laterale sinistrum
 • novorozenec: objem jater tvoří 5 % objemu těla novorozence.

[editovat] Nemoci jater

[editovat] Játra jako potrava

Játra savců a ptáků používají lidé běžně jako potravu.

Játra ptáků, savců a ryb jsou bohatá na vitamín A. Dále se získává olej z tresčích jater, olej z jater žraloků (hlubokomořských z chladných vod).

Vysoké dávky (hypervitaminóza) vitamínu A jsou toxické. Zejména z jater polárních zvířat (tuleňů, ledních medvědů), protože se živí rybami a ty se živí krillem bohatým na vitamín A. Polární (antarktičtí) výzkumníci Douglas Mawson a Xavier Mertz se otrávili pojídáním jater tažných psů (husky).

[editovat] Analogické orgány

U měkkýšů jsou slinivkojaterní žlázy (hepatopankreas).

Členovci mají trávicí žlázy, které kombinují funkci jater a slinivky. U hmyzu je tento orgán znám jako tukové těleso.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Предлагаем бонусы Устранение сайтов конкурента только сегодня

(StasVlasov, 18. 6. 2021 14:03)


Доброго утра!
Наша фирма предлагает самые лучшие прогоны "убийцы" для интернет-сайтов ваших конкурентов. Всего от 2 тыс руб.
- 100% эффект. Онлайн-сайты ваших конкурентов "умрут".
- Наибольшее количество отрицательных фитбеков.
- Собрана специфическая база - максимально сильные площадки из 10 млн. онлайн-сайтов (порно, вирусных, спамных и тому подобных). Работает бесперебойно.
- Прогон делаем одновременно с 4 серверов.
- Отправка активационных ссылок на официальный емейл.
- Растянем по времени как угодно.
- Прогон с запрещёнными ключевыми словами.
- При условии заказа сразу 2 сайтов - выгодные бонусы.

Стоимость 6000 рублей
Полная отчётность.
Оплата: Qiwi, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телега: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
маил: support@xrumer.cc

Только эти!
А тАкож Работаем со Студиями!

защитная пленка нужна ли

(Antonioira, 7. 6. 2021 11:37)

Привет друзья!
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. С древних лет известно выражение, «наш дом – наша крепость», и в наши дни разработано множества вариантов защиты имущества. Защитная плёнка для окон внесёт свой вклад в обеспечение вашей безопасности. Самоклеющаяся пленка для стекла особенно востребована тем людям, чьи квартиры находятся на первых этажах, а также она подходит стеклянным витрин и перегородкам. Впервые такое изобретение появилось в США, в 60-х годах. С каждым годом противоударные покрытия становятся крепче, надёжнее и красивее. На них начали наносить рисунки, напылять различные компоненты – теперь они не только придают безосколочность окну, но и делают их красивыми и оригинальными.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

Внимание бонусы Замочи сайт конкурента спамные базы

(VadimPetrov, 1. 6. 2021 22:04)


Требуется "убить" сайт конкурента? С нами это очень просто реализовать.
Применяем продвинутые технологии:
- Устраняем веб-ресурсы по каким угодно ключам.
- 300000-400000 спамных беклинков.
- Заспамленость главного емейла компании письмами с регистрациями на мошеннических ресурсах
- Понижение позиций веб-сайта в поисковиках по самым коммерческим ключевым словам.
- Применяются секретные технологии. Многолетний опыт работы.
- Стопроцентно гарантируем возврат денежных средств через 3 месяца.
- 100% отчет.
- Полная секретность нашей работы. Про нашу деятельность никто не сможет узнать.

Стоимость услуги 80$
Полная отчётность.
Оплата: Qiwi, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телегрм: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
маил: support@xrumer.cc

Только эти!
А тАкож Работаем со Студиями!

ildream net haifa

(Michaelhem, 1. 6. 2021 21:11)

https://ildream.net/haifa/

Relaxation

(Relaxation, 31. 5. 2021 13:59)


Hello, this weekend is nice in support of me, for the reason that this moment i am reading this impressive informative article here at my residence. Relaxation saudi.sewomabest.com/relaxation/

Useful tips

(Useful tips, 30. 5. 2021 14:45)


I pay a quick visit every day some sites and information sites to read articles or reviews, except this blog presents feature based writing. Useful tips tingza.prizsewoman.com/useful-tips/

Delicious dishes

(Delicious dishes, 30. 5. 2021 2:58)


Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon every day. It's always interesting to read articles from other authors and practice something from other web sites. Delicious dishes storuc.sewomabest.com/delicious-dishes/

Внимание скидки Замочи сайт мошенника вирусные базы

(PavelVladimirovich, 29. 5. 2021 6:40)


Желаете забанить интернет-сайт конкурента или мошенника? Мы можем помочь.
Используются максимально эффективные технологии:
- Быстро устраняем интернет-сайты по любым ключам.
- Тысячи спамных беклинков.
- Постоянный спам основного емаила организации письмами с регистрациями на сомнительных ресурсах
- Понижение позиций веб-ресурса в поисковике по самым коммерческим ключам.
- Секретная технология. Это известно лишь нашим специалистам. Десятилетний опыт работы.
- Гарантируем возврат денег через три месяца.
- Полная отчётность.
- Конфиденциальность работы. Никто про нашу деятельность не узнает.

Стоимость 6000py.
Полная отчётность.
Оплата: Киви, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телегрм: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
email: support@xrumer.cc

Работаем со Студиями!

Skin care

(Skin care, 29. 5. 2021 1:59)


Heya! I understand this is sort of off-topic however I had to ask. Does managing a well-established website such as yours require a massive amount work? I'm completely new to running a blog but I do write in my diary every day. I'd like to start a blog so I can share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring blog owners. Thankyou! Skin care outef.teswomango.com/skin-care/

Travels

(Travels, 28. 5. 2021 10:06)


Hi everyone, it's my first visit at this web site, and post is truly fruitful designed for me, keep up posting these articles or reviews. Travels facda.prizsewoman.com/travels/

Relaxation

(Relaxation, 27. 5. 2021 22:10)


With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I've either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any methods to help stop content from being ripped off? I'd definitely appreciate it. Relaxation cliri.prizsewoman.com/relaxation/

xbox игры купить Благовещенск

(JefferyFlani, 27. 5. 2021 22:06)

xbox игры купить Новосибирск https://rent4.today
xbox игры купить Стерлитамак

For women

(For women, 27. 5. 2021 10:36)


Hello would you mind sharing which blog platform you're using? I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask! For women tumbt.teswomango.com/for-women/

hur tjockt täcke häst

(hur tjockt täcke häst, 27. 5. 2021 7:03)


Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results. hur tjockt täcke häst inel.wommintpri.com/map22.php

Sport

(Sport, 26. 5. 2021 16:01)


I don't know whether it's just me or if perhaps everybody else encountering problems with your blog. It looks like some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I've had this happen previously. Thank you Sport wearst.sewomabest.com/sport/

vad gör en ingenjör

(vad gör en ingenjör, 26. 5. 2021 3:44)


Hello! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please share. Appreciate it! vad gör en ingenjör klaggu.wommintpri.com/map21.php

vildmarksmässan stockholm 2017

(vildmarksmässan stockholm 2017, 24. 5. 2021 23:01)


Heya i'm for the primary time here. I found this board and I in finding It really useful & it helped me out much. I hope to give one thing again and help others such as you helped me. vildmarksmässan stockholm 2017 lec.wommintpri.com/map12.php

Travels

(Travels, 24. 5. 2021 17:07)


I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a quick visit this web site on regular basis to take updated from most up-to-date information. Travels vimed.prizsewoman.com/travels/

бурение скважин воду начать

(Antoniouno, 24. 5. 2021 5:42)

Здравствуйте господа!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. Заказывайте скважину для воды в ЕВРОБУРСЕРВИС – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Специалисты нашей компании оказывают следующие виды услуг: Грамотный подбор канализационной системы с учётом специфических требований и условий вашего домовладения. Доставка, установка и наладка канализации на даче / в загородном доме / коттедже. Канализация в Минской областиКанализации автономного типа, представляют собой удобные, надёжные и простые в эксплуатации установки, позволяющие очищать и утилизировать сточные воды. Наше канализационное оборудование подходит для эксплуатации во всех климатических зонах Беларуси и производится с учётом разнообразного и местами сурового климата нашей страны. Компания «ЕвроБурСервис» предлагает широкий ассортимент локальных канализационных установок, предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Наша компания занимается любыми коммуникациями для загородных домов, дач, коттеджей. Работаем в Минске, Минской области, в радиусе 200км от Минска. Более подробная информация размещена тут https://drive.google.com/file/d/12UGUi1eb4vB_-VAklwchUhrlKM8233go/view?usp=sharing
От всей души Вам всех благ!

For women

(For women, 23. 5. 2021 18:33)


I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays. For women tecve.prizsewoman.com/for-women/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »